یک گوگول عددی بزرگ به اندازه 10 به توان 100 می باشد که در واقع همان عدد 1 با یکصد صفر است :

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

این اصطلاح ( googol ) برای اولین با در سال 1938 به وسیله میلتون سیروتا برادر زاده 9 ساله ادوارد کاستر ( ریاضی دان ) خوانده شد و در کتاب ریاضیات و تخیل کاستر به کار رفت .